top of page

تیم Greenwich Health Live Well

با تمرکز بر زندگی خوب در گرینویچ، تیم Greenwich Health Live Well ما هر روز برای بهبود زندگی ساکنان در گرینویچ کار می کند.

تیم ما متشکل از Stephanie، Sade، Ailsa، Richy، Jodie و Rhys را می توان یافت که در مرکز تماس شلوغ ما با بیماران صحبت می کنند و از بیماران حمایت می کنند.سیگار کشیدن را ترک کن، تحویل دادنبررسی های سلامت NHS در جراحی های محلی و کمک به پزشکان ما در ماپیشگیری از بارداری زنانه کلینیک ها

Team 2022.jpg
bottom of page