top of page

شکایات بهداشتی گرینویچ Form

برای ما بسیار مهم است که بهترین خدمات را که می توانیم به بیماران خود ارائه دهیم، و دانستن نظرات، پیشنهادات و شکایات شما در مورد خدماتی که از پزشکان یا هر یک از کارکنان شاغل در آن دریافت کرده اید برای ما بسیار مفید است. کلینیک.

ما رویه شکایات عملی را به عنوان بخشی از سیستم NHS برای رسیدگی به شکایات اجرا می کنیم. سیستم شکایات ما مطابق با معیارهای ملی است. 

فرم شکایات بهداشتی گرینویچ

جزئیات شاکیان را درج کنید

مشخصات بیمار (در مواردی که با بالا متفاوت است) 

با تشکر برای ارسال! ما از بازخورد شما بسیار قدردانی می کنیم. خیلی زود با هم تماس خواهیم گرفت.

bottom of page